Kampanjer & Köpvillkor

Förstasidan / Kampanjer & Köpvillkor

Köpvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för de produkter som ACE Options tillhandahåller för försäljning, undantaget annat där särskild överenskommelse finns mellan kunden och ACE Options.
 
Inledande bestämmelser

1. Tillämplighet
ACE Options AB:s (” Ace Options”) Allmänna Försäljningsvillkor
Särskilda bestämmelser för leverans av produkt återfinns under respektive rubrik nedan. Vidare återfinns allmänna bestämmelser under särskild rubrik tillämpliga på samtliga leveranser.
Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.
 
Särskilda bestämmelser för leverans av produkt 

2. Produktinformation
Varorna som presenteras på Ace Options webbsida utgör Ace Options ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Ace Options webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

3. Priser och frakt
Aktuella priser på produkter lämnas på Ace Options webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Ace Options äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits. Ace Options priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Frakt tillkommer på samtliga leveranser om inte annat överenskommet. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. På vår hemsida kan du se aktuella fraktpriser.
Punktskatter (såsom kemikalieskatt) betalas av köparen om inte annat överenskommet, köpande företag skall påvisa intyg som lagerhållare för att (som standard) inte påföras kemikalieskatten.
 
4. Betalningsvillkor och säkerhet
Betalning kan erläggas genom direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Ace Options enligt fakturans betalningsdatum. Vid försenad betalning har Ace Options rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader. Ace Options tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Ace Options måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Ace Options. Produkterna förblir Ace Options egendom till dess full betalning erlagts. Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Ace Options rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.
 
5. Beställning och orderbekräftelse
Genom att genomföra ett köp hos Ace Options accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet. Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden - dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

6. Leverans
Leverans sker av Ace Options anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Ace Options lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Ace Options till transportör. Undantaget kan ske där särskild överenskommelse träffats mellan kunden och ACE Options. Ace Options bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande 
ACE Options använder 
Incoterms 2020, de 11 olika leveransvillkoren kan avtalas separat med var kund men som standard gäller EXW - Ex Works. 

 

 
7. Transportskador
Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Ace Options. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Ace Options.

8. Reklamation
Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Ace Options, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.
Vid reklamation ska kund kontakta Ace Options. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Ace Options tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Ace Options vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Ace Options rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Ace Options förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.
 
9. Garanti
Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Ace Options lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.  

10. Ansvar
Föreligger fel som Ace Options ansvarar för åtar sig Ace Options att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Ace Options har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Ace Options är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i Ace Options sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Ace Options eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Ace Options. Ace Options ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Ace Options med anledning av fel. Ace Options ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.
Det totala ansvar som kan uppkomma för Ace Options gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Ace Options anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

11. Teknisk support
För teknisk support och användarstöd, har Ace Options rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via mejl och webbsidor.
 

Allmänna bestämmelser

12. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Ace Options webbsida möjliggör för besökare att lämna Ace Options webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Ace Options och Ace Options bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Ace Options tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Ace Options av aktuell webbsida.

13. Ace Options webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Ace Options webbsida ägs av Ace Options eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Ace Options. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Ace Options.

14. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Ace Options webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Ace Options. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Ace Options detta samt byta sitt lösenord.
Fullständiga villkor för konto på Ace Options webbsida framgår via hemsidan.

15. Personuppgifter

Ace Options kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner. Genom att skapa ett företagskonto hos Ace Options bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Ace Options behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen. I de fall kunden inte gör affär via hemsidan så kommer personuppgifter och styrkande dokument att kunna begäras in från kunden.

 

16. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska ("SCC") också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Ace Options ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

17. Force Majeure

Ace Options äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Ace Options kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

18. Övrigt

Ace Options förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.
De uppgifter som lämnas på Ace Options webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.
Kunden intygar särskilt genom att acceptera dessa Allmänna Försäljningsvillkor att produkterna endast ska användas i professionella sammanhang, såsom exempelvis i egen näringsverksamhet, inom undervisningsverksamhet eller i offentlig verksamhet.
Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Ace Options skriftliga samtycke.
Ace Options förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.
 

Copyright © 2021